http://www.thaimarfan.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

ข่าวสาร

 บทความ

 เว็บบอร์ด

Download

โรงพยาบาลที่ชำนาญในกลุ่มอาการมาร์แฟน

รู้จักกลุ่มอาการมาร์แฟน

การแสดงของอาการ

การวินิจฉัยกลุ่มอาการมาร์แฟน

การรักษา

การอยู่กับมาร์แฟน

เมื่อผู้หญิงที่ประสบภาวะมาร์แฟนตั้งครรภ์

จะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใด

การออกกำลังกาย

การวินิจฉัยกลุ่มอาการมาร์แฟน

การวินิจฉัยกลุ่มอาการมาร์แฟน

image source:http://www.marfan.org/marfan/4470/Diagnostic-Criteria----Scoring-of-Systemic-Features ดังที่กล่าวมาแล้วว่า มาร์แฟนเป็น “กลุ่มอาการ......

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

ข่าวสาร

 บทความ

 เว็บบอร์ด

Download

view