http://www.thaimarfan.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

ข่าวสาร

 บทความ

 เว็บบอร์ด

Download

โรงพยาบาลที่ชำนาญในกลุ่มอาการมาร์แฟน

รู้จักกลุ่มอาการมาร์แฟน

การแสดงของอาการ

การวินิจฉัยกลุ่มอาการมาร์แฟน

การรักษา

การอยู่กับมาร์แฟน

เมื่อผู้หญิงที่ประสบภาวะมาร์แฟนตั้งครรภ์

จะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใด

การออกกำลังกาย

เมื่อผู้หญิงที่ประสบภาวะมาร์แฟนตั้งครรภ์ จะทำอย่างไร

เมื่อผู้หญิงที่ประสบภาวะมาร์แฟนตั้งครรภ์ จะทำอย่างไร

กลุ่มอาการมาร์แฟนสามารถมีโอกาสถ่ายทอดไปยังบุตรในครรภ์ได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ การตรวจน้ำคร่ำเพื่อวินิจฉัยกลุ่มอาการมาร์แฟนในครรภ์นั้นไม่แนะนำให้กระทำ เ......

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

ข่าวสาร

 บทความ

 เว็บบอร์ด

Download

view