http://www.thaimarfan.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

ข่าวสาร

 บทความ

 เว็บบอร์ด

Download

โรงพยาบาลที่ชำนาญในกลุ่มอาการมาร์แฟน

รู้จักกลุ่มอาการมาร์แฟน

การแสดงของอาการ

การวินิจฉัยกลุ่มอาการมาร์แฟน

การรักษา

การอยู่กับมาร์แฟน

เมื่อผู้หญิงที่ประสบภาวะมาร์แฟนตั้งครรภ์

จะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใด

การออกกำลังกาย

การรักษาระบบประสาท

การรักษาระบบประสาท

เยื่อบุไขสันหลังส่วนล่างโป่งพอง ไม่มีวิธีการป้องกัน ต้องสังเกตจากอาการ เช่น คลำก้อนได้ในท้อง, ปวดเสียวขาหรือหลัง ถ้าตรวจพบโดยวิธีคลื่นสนามแม่เหล็กแล้วโป่งพองมาก การใส่ท่อระบายน้ำต่อออกจากตัวก้อนเข้าไปในท้องจะช่วยให้ยุบลงได้

view

 หน้าแรก

ข่าวสาร

 บทความ

 เว็บบอร์ด

Download

view