http://www.thaimarfan.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

ข่าวสาร

 บทความ

 เว็บบอร์ด

Download

โรงพยาบาลที่ชำนาญในกลุ่มอาการมาร์แฟน

รู้จักกลุ่มอาการมาร์แฟน

การแสดงของอาการ

การวินิจฉัยกลุ่มอาการมาร์แฟน

การรักษา

การอยู่กับมาร์แฟน

เมื่อผู้หญิงที่ประสบภาวะมาร์แฟนตั้งครรภ์

จะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใด

การออกกำลังกาย

กลุ่มอาการมาร์แฟนเกิดขึ้นได้อย่างไร

กลุ่มอาการมาร์แฟนเกิดขึ้นได้อย่างไร

ในประชากรทั่วไป พบความผิดปกตินี้ได้ 1 ใน 10,000 ส่วนใหญ่ 70% เป็นการกลายพันธุ์ของยีนที่สร้างฟิปริล ลินในครอบครัวและถ่ายทอดต่อๆกันมาในแต่ละรุ่น และอีก 30% เป็นการกลายพันธุ์ในตัวบุคคลนั้นเองคนเดียว ไม่ เกี่ยวกับความผิดปกติของยีนบิดาหรือมารดา และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว สามารถถ่ายทอดต่อไปให้บุตรหลานรุ่นหลังได้ การ กลายพันธุ์แบบนี้สามารถพบได้ในหญิงและชายเท่าๆกัน ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะ สาเหตุของการกลายพันธุ์ บนยีนนี้ ยังไม่ทราบชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นพันธุ์ที่ติดตัวเราไปไม่สามารถลบให้หายไปได้เหมือนกับสีผิว สีตา และสีผม

view

 หน้าแรก

ข่าวสาร

 บทความ

 เว็บบอร์ด

Download

view